Prejsť na obsah
Novinky

ŠTATÚT SÚŤAŽE

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Vyhraj od McDonald´s Cupu účasť vo futbalovom McCampe v Radave alebo Bratislave

(ďalej len „Štatút“)

 

Preambula

Štatút súťaže Vyhraj od McDonald´s Cupu účasť v dennom tábore v Bratislave alebo na futbalovom kempe v Radave(ďalej len „Súťaž“) je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podmienky účasti na Súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov (ďalej len „Pravidlá“).

  

Čl. I.                Predmet súťaže

 1. Vyhlasovateľ Súťaže sú McDonald´s Slovakia spol. s r.o., so sídlom: Einsteinova 33, Bratislava – mestská časť Petržalka, 851 01, budova EINPARK office, IČO: 31392229, IČ DPH: SK2020305606, Registrácia: Obchodný register OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 8686/B a Reklamná spoločnosť McDonald’s s.r.o., so sídlom: Einsteinova 33, Bratislava – mestská časť Petržalka, 851 01, budova EINPARK office, IČO: 53 465 733, DIČ: 2121385750, Registrácia: Obchodný register OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 149548/B (ďalej len „Vyhlasovateľ“).
 2. Organizátor Súťaže z poverenia Vyhlasovateľa je 1st CLASS AGENCY s.r.o., so sídlom: Blagoevova 8, Bratislava 851 04, Zastúpená: Katarína Remiaš, konateľka spoločnosti; IČO: 36 812 781, IČ DPH: SK2022420251, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd.: Sro, vl.č.: 47218/B (ďalej len „Organizátor“).
 3. Vyhlasovateľ Súťaže vyhlasuje podľa týchto pravidiel súťaž pre súťažiacich, ktorí sa zapoja na facebookovej stránke školského futbalového turnaja McDonald´s Cup – Slovenská republika a pridajú komentár k súťažnému statusu Vyhraj od McDonald´s Cupu účasť vo futbalovom McCampe v Radave alebo Bratislave „.
 4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek Súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť, zrušiť, zmeniť jej Pravidlá a tento Štatút, kedykoľvek bez udania dôvodov, alebo poskytnutia kompenzácie. Pravidlá je možné zmeniť iba formou písomných dodatkov k tomuto štatútu a táto skutočnosť bude zverejnená na facebookovej stránke turnaja https://www.facebook.com/mcdcupsk(ďalej len „facebooková stránka McD Cup“) a na webovej stránke turnaja https://www.mcdonaldscup.sk/ (ďalej len „web McD Cup“).
 5. Vyhlasovateľ a Organizátor Súťaže si vyhradzujú právo zmeniť výhry poskytnuté do Súťaže uvedené v článku V tohto Štatútu.
 6. Cieľom súťaže je vyžrebovať výhercov, ktorí sa na facebookovej stránke McD Cup prostredníctvom svojej facebookovej adrese zapojili svojim relevantným komentárom do súťaže Vyhraj od McDonald´s Cupu účasť vo futbalovom McCampe v Radave alebo Bratislave „.
 7. Predmetom súťaže je účasť na 2 rôznych McCampoch:
 8. účasť na 5-dňovom futbalovom McCampe (pobytový kemp) v Radave pre 10 víťazov z celého Slovenska mimo BA kraja, v termíne od 28.7. do 1.8.2021
 9. účasť v 5-dňovom futbalovom dennom McCampe (tábor Chameleonland) v Bratislave pre 10 výhercov z Bratislavského kraja, v termíne od 16.8. do 20.8.2021.

          (ďalej len „Výhra“).

 

Čl II.                 Termín konania súťaže

 1. Súťaž sa uskutoční v období: od 6.7.2021 do 12.7.2021 na facebookovej stránke McD Cup. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do Súťaže.
 2. Súťaž bude ukončená 12.7.2021 o 23:55 hod.
 3. Po skončení Súťaže Organizátor zabezpečí žrebovanie prostredníctvom losovania patrónom turnaja Róbertom Boženíka a zástupcom Vyhlasovateľa, ktorí vylosujú 20 výhercov z Facebooku. Výhercovia budú oznámení vo videu/v statuse na facebookovej stránke McD Cupu do 3 dní od ukončenia Súťaže.
 4. Ak sa výherca do 24 hodín od oslovenia Organizátorom a oznámenia jeho vyžrebovania Organizátorovi neozve, že Výhru chce, prípadne Výhru odmietne, Organizátor vyžrebuje rovnaký počet náhradníkov.

 

Čl. III                Osoby oprávnené zúčastniť sa Súťaže

 1. Účastníkom Súťaže a výhercom v súťaži sa môže stať fyzická osoba, ktorá splní ďalšie podmienky súťaže uvedené v tomto Štatúte.
 2. Súťaže sa môžu zúčastniť zákonní zástupcovia a rodinní príslušníci žiakov a samotní žiaci základných škôl, so začatou povinnou školskou dochádzkou v školskom roku 2020/2021. Výhra je určená žiakom s vekovým limit výhercov 7 až 13 rokov, dievčatá aj chlapci. Zákonní zástupcovia zúčastnených žiakov – výhercov súhlasia v prípade Výhry s účasťou svojich detí na futbalovom tábore a kempe.
 3. Zapojením alebo prihlásením sa do Súťaže súťažiaci a jeho zákonný zástupca bez výhrad súhlasia s Pravidlami súťaže uvedenými v tomto Štatúte a berú na vedomie, že Organizátor bude na účely účasti súťažiaceho v Súťaži spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu: facebookové meno/facebooková adresa, prípadne meno a priezvisko, poštová adresa a telefónne číslo (ďalej spolu len „osobné údaje“) za účelom vyžrebovania výhercu, kontaktovania výhercu a zúčastnenia sa Výhry.
 4. Súťaže sa nemôžu zúčastniť:
  • Zamestnanci a/alebo osoby, ktoré vykonávajú činnosť pre Organizátora a/alebo Spoluorganizátora a/alebo Členov Organizátora na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru upravených zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení, a ich blízke osoby,
  • štatutárne orgány, majitelia a zamestnanci spoločností a agentúr zúčastnených na tejto Súťaži, a iných zmluvných partnerov poverených organizáciou a zabezpečením tejto Súťaže, alebo spoločností, ktoré sa na nej zúčastňujú iným spôsobom; a ich blízke osoby,
  • Ak sa preukáže, že výherca v Súťaži je osobou podľa predchádzajúcej vety, nemá nárok na Výhru, Výhra sa mu neodovzdá a Organizátor Súťaže určí náhradníka Výhry.
 5. Organizátor pri realizácii výhry spracováva ďalšie osobné údaje potrebné pri organizácii kempov: meno a priezvisko, dátum narodenia výhercu, adresa trvalého bydliska, taktiež rovnaké údaje zákonných zástupcov vrátane emailovej adresy a telefónneho čísla.
 6. Súťažiaci/zákonní zástupcovia svojou účasťou v súťaži
 7. vyhlasujú, že:
 8. súťažiaci žiak nie je plnoletý a všetky súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca,
 9. všetky údaje a skutočnosti uvádzané v súvislosti so Súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobil a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť,
 10. udeľuje Organizátorovi súhlas:
 11. na spracovanie jeho osobných údajov a na zverejnenie jeho facebookového mena alebo mena a priezviska na facebookovej stránke McD Cupu a na webovej stránke McD Cupu, ak sa stane výhercom.
 12. na poskytnutie nevyhnutných údajov súťažiaceho tretím stranám potrebným na realizáciu Výhry (usporiadateľ tábora/kempu, ubytovacie zariadenie, animátori).

 

Čl. IV                Podmienky účasti v Súťaži:

 1. Pre zapojenie sa do Súťaže sa vyžaduje, aby súťažiaci napísal zmysluplný jasný a zrozumiteľný komentár k(pod) súťažnému statusu, ktorý bude obsahovať krstné meno a vek žiaka, ktorý chce Výhru získať a prečo chce Výhru získať – popis futbalových zručností a túžob, v čom by sa chcel výherca napr. zlepšiť/čo naučiť.
 2. Súťažiaci špecifikuje aj o ktorú Výhru má záujem.
 3. Zároveň musí dať súťažiaci like súťažnému statusu.

 

Čl. V                Výhra

 1. Predmetom a výhrou v Súťaži je účasť na 2 rôznych kempoch:
 2. účasť na 5-dňovom futbalovom McCampe (pobytový kemp) v Radave pre 10 víťazov z celého Slovenska mimo BA kraja, v termíne od 28.7. do 1.8.2021
 3. účasť v 5-dňovom futbalovom dennom McCampe (tábor Chameleonland) v Bratislave pre 10 výhercov z Bratislavského kraja, v termíne od 16.8. do 20.8.2021.
 4. Výherca môže vyhrať a zúčastniť sa len jednej Výhry.
 5. Doprava na tábor/kemp nie je súčasťou Výhry. Dopravu zabezpečí zákonný zástupca výhercu.
 6. Vstup a pobyt na McCampe je podmienený dodržiavaním a splnením podmienok Covid nariadení a usmernenia hlavného hygienika SR k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

a) Pri nástupe na pobytový tábor musí mať každú účastník: Rúško (2ks), vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára, negatívny RT- RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starší ako 72 hodín od doručenia výsledku.

b) AKTUÁLNE INFORMÁCIE – KORONAVÍRUS A POBYTOVÉ TÁBORY nájdete v samostatnej aktualite na https://www.mcdonaldscup.sk/novinka/id/150 

 1. Počas tábora/kempu budú výhercovia (žiaci) v celodennej starostlivosti animátorov a usporiadateľov. K dispozícii na kempe v Radave bude aj zdravotník počas celého trvania kempu.
 2. Výhercom sa stáva neplnoletá osoba mladšia ako 18 rokov. Všetky právne úkony a organizácia Výhry bude vykomunikovaná a dohodnutá so zákonným zástupcom výhercu, po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene výhercu.
 3. Výherca berie na vedomie, že hodnota Výhry nepresahuje sumu 350 eur, a teda nepodlieha dani z príjmu.

  

Čl. VI                Oznámenie Výhry

 1. Za účelom realizácie Výhry je výherca povinný poskytnúť Organizátorovi potrebnú súčinnosť.
 2. V prípade Výhry Organizátor oznámi výhercovi túto skutočnosť spôsobom uvedeným v čl. II.
 3. Výhercovia budú kontaktovaní Organizátorom po oznámení výhercov vo videu/v statuse na facebookovej stránke McD Cupu. Organizátor Súťaže osloví do 24 hodín po vyhlásení výhercov Súťaže prostredníctvom FB správy. Komunikácia a dohoda o Výhre bude následne prebiehať emailovou a telefonickou komunikáciou Organizátora s výhercom a jeho zákonným zástupcom.
 4. Ak výherca do 24 hodín od momentu, kedy bol výherca Organizátorom prvýkrát kontaktovaný spôsobom uvedeným v odseku 2, neodpovie Organizátorovi, či Výhru prijíma, dôjde k zániku jeho nároku na Výhru a nárok na Výhru prejde na vyžrebovaného náhradníka. Náhradníci budú oslovovaní postupne v poradí, v akom budú vyžrebovaní Vyhlasovateľom.
 5. Ak výherca neposkytne Organizátorovi správne kontaktné údaje (napr. správny dátum narodenia výhercu žiaka), považuje sa to za neposkytnutie potrebnej súčinnosti a Výhru získa náhradník.
 6. Výhercovia Súťaže a ich zákonní zástupcovia obdržia manuál k výhre, informácie a pokyny, predbežný program a časový harmonogram tábora/kempu. Zároveň im bude doručený k podpisu dokument Súhlas so získaním a spracovaním údajov. Výhercovia Súťaže a ich zákonní zástupcovia sú povinní splniť podmienky Usmernenia hlavného hygienika SR popísané v Čl. V, bod 4, tohto Štatútu.

 

Čl. VII              Práva súťažiaceho súvisiace s jeho osobnými údajmi

Organizátor najmä informuje súťažiaceho, že

 1. jeho osobné údaje bude uchovávať po dobu nevyhnutnú do skončenia súťaže alebo odovzdania výhry,
 2. má právo požadovať od organizátora prístup k jeho osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR),
 3. môže kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
 4. má právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 5. poskytovanie jeho osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a ak ich neposkytne, tak buď nebude môcť hlasovať alebo si nebude môcť prevziať výhru,
 6. neexistuje automatizovaného rozhodovanie vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 (za automatizované rozhodovanie sa nepovažuje náhodný výber výhercu),
 7. má právo na to, aby organizátor bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, so zreteľom na účely spracúvania má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia,
 8. má právo dosiahnuť u organizátora bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a organizátor je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR.

 

Čl. VIII             Všeobecné a záverečné ustanovenia

 1. Výhru v Súťaži nie je možné v zmysle ust. § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov súdne vymáhať, na Výhru zo Súťaže neexistuje právny nárok.
 2. Výmena Výhry za peniaze v hotovosti alebo za iné nepeňažné plnenie je vylúčená.
 3. Výherca nemôže po dohode s organizátorom Súťaže posunúť výhru inému záujemcovi, ktorý má rovnaké práva a povinnosti ako výherca.
 4. V prípade podozrenia zo zneužívania pravidiel Súťaže Súťažiacim je Organizátor oprávnený jednostranne vylúčiť takéhoto súťažiaceho zo Súťaže, a to aj bez jeho vedomia. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor.
 5. Vyhlasovateľ ani Organizátor nebudú znášať, a ani zodpovedať za žiadne prípadné ďalšie náklady súvisiace s výhrami, ako napr. za prípadné odvody na zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z.z.  o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov alebo daň z výhry podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, a pod.
 6. Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s Pravidlami Súťaže svojou účasťou v Súťaži, pričom tiež súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať.
 7. Ďalej Súťažiaci súhlasí s tým, že v médiách a propagačných a reklamných a iných materiáloch môžu byť zverejňované zvukové aj obrazové záznamy výhercov Súťaže bezplatne a časovo neobmedzene.
 8. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Vyhlasovateľa a Organizátora konečné a záväzné.
 9. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
 10. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

 

  

Pre McDonald´s Cup

1st CLASS AGENCY s.r.o.

 

V Bratislave, dňa 6. 7. 2021

Podobné novinky

Kto bude novým šampiónom? Ideme do veľkého finále! Tretie číslo McDonald’s Cup NEWS prináša prehľad tých najlepších tímov, ktoré sa prebojovali až do finále. „Osem najlepších školských družstiev sa proti sebe postaví na trávniku Národného tréningového  centra SFZ v Senci vo štvrtok a piatok 9. – 10. júna 2022, kde sa rozhodne o absolútnom víťazovi turnaja,“ hovorí Grassroots  koordinátor … Continued

Štvrté číslo McDonald’s Cup NEWS prináša výsledky finálových zápasov 23. ročníka McDonald’s Cupu, ktoré sa odohrali začiatkom júna na trávniku Národného tréningového centra Slovenského futbalového zväzu v Senci. Pozrite si fotky súťažných tímov a prečítajte si, ako sa hralo malým futablovým hviezdam. 

  Majstrovský titul v 23. ročníku McDonald’s Cupu obhájili sú žiaci a žiačky zo Základnej školy Laca Novomeského 11 z Trenčína. V Národnom tréningovom centre Slovenského futbalového zväzu v Senci sa stretlo osem najlepších tímov, ktoré si zmerali sily o titul majstrov Slovenska. Trenčanom určil žreb Finále skupinu A. V tej dominovali už počas skupinových zápasov, … Continued