Prejsť na obsah

Pravidlá

Aktualizované 27.10.2022

 1. Ihrisko/Hracia plocha: Hracia plocha má rozmery ihriska pre hádzanú. Musí byť vyznačená. Pokutové územie je šesťmetrové územie. Značka pokutového kopu je vo vzdialenosti 6 metrov od bránky.
 2. Lopta: Od školského roku 2021/2022 sa hrá sa s loptami veľkosti č. 3. Ak školy nemajú požadovanú veľkosť lôpt s dispozícii, môžu trénovať s loptami veľkosti č. 4. Turnaje okresných, prípadne regionálnych kôl, krajských kôl a M-SR sa budú hrať s loptami – veľkosť č. 3, ktoré na jednotlivé turnaje zabezpečí organizátor turnaja.
 3. Počet hráčov: Počet hráčov v hre je 5 (brankár a 4 hráči v poli). Minimálny počet hráčov v poli sú traja (pri vylúčeniach). Maximálny počet hráčov na súpiske družstva je 10. Striedanie sa vykonáva hokejovým spôsobom aj v neprerušenej hre, ale iba v priestore striedačiek na vlastnej polovici HP ! Porušenie sa trestá ŽK (dvojminútovým trestom) !
 4. Výstroj hráča: Družstvá nastupujú v jednotných dresoch, brankár musí byť farebne odlíšený od hráčov družstiev a rozhodcov. Každý hráč musí mať povinne chrániče holenných kostí. Porušenie sa trestá ŽK (dvojminútovým trestom) !
 5. Rozhodca: Stretnutia rozhodujú delegovaní futbaloví rozhodcovia. V prípade neúčasti delegovaných rozhodcov určí rozhodcov zodpovedný organizátor turnaja.
 6. Hrací čas: Vo všetkých kategóriách je stanovený jednotný hrací čas 2 x 12 minút (hrubého času) s polčasovou prestávkou 5 minút a striedaním strán.
 7. Začiatok hry: Pred každým stretnutím nastupujú na hraciu plochu s rozhodcom iba základné “päťky“. Rozhodca za účasti kapitánov vyžrebuje, kto má loptu. Začína sa zo stredu ihriska zo stredovej značky. Lopta je v hre, keď je do nej kopnuté a nemusí byť zahraná na súperovu polovicu HP. Hráči súpera musia byť od lopty vo vzdialenosti 5 m.
 8. Lopta v hre a mimo hry: Uplatňuje sa v zmysle Pravidiel futbalu.
 9. Určenie výsledku stretnutia: Gól je dosiahnutý, ak lopta prejde celým objemom za bránkovú čiaru medzi bránkovými žrďami a pod brvnom bránky, a družstvo, ktoré dosiahlo gól, sa v tom čase nedopustilo priestupku. Gól nemožno dosiahnuť priamo z výkopu (zo stredovej značky) a priamo z vhadzovania lopty.
 10. Hráč mimo hry: Hráč mimo hry neplatí !
 11. Zakázaná hra a nešportové správanie: Ak poruší hráč pravidlá, za ktoré by mal byť napomenutý, alebo sa správa nešportovo, je napomenutý ŽK a zároveň je vylúčený z hry na 2 minúty. Ak potrestané družstvo dostane gól, hráč sa môže vrátiť do hry. V prípade napomenutia brankára ŽK (2 minúty) tento môže pokračovať v hre a trest vykoná jeden z hráčov, v tom čase hrajúci. Hráč, ktorý sa dopustí priestupku, za ktorý sa udeľuje ČK alebo sa správa hrubo nešportovo, je vylúčený (ČK) z hry a dostáva trest 2 minúty a do konca stretnutia. Družstvo môže hráča potrestaného ČK nahradiť iným hráčom až po uplynutí 2 minút a to aj v prípade obdržania gólu. V prípade udelenia ČK brankárovi, môže ho nahradiť náhradný brankár a trest vykoná jeden z hráčov v tom čase hrajúci. Tresty za ŽK a ČK si hráči musia vykonať na určenom mieste (pri časomeračoch a pod.).
 12. Voľné kopy: Všetky voľné kopy sú priame!: Vykonanie voľného kopu sa musí vykonať do 5 sekúnd. Pri porušení časového limitu získava loptu súper a kope priamy voľný kop z miesta, odkiaľ sa mal vykonať pôvodne nariadený kop. Hráči súperovho družstva musia byť od lopty vzdialení minimálne 5 metrov. Opakované zámerné porušenie vzdialenosti sa trestá dvojminútovým trestom (ŽK).
 13. Pokutové kopy: Za priestupky hráčov brániaceho družstva vo vlastnom pokutovom území, sa nariaďuje pokutový kop v prospech útočiaceho družstva. Pokutový kop sa kope zo vzdialenosti 6 m od bránky. Všetci hráči musia byť za úrovňou značky pokutového kopu a vzdialení od lopty 5 metrov, okrem hráča, ktorý PK vykonáva
 14. Vhadzovanie lopty: Vhadzovanie lopty sa vykonáva v zmysle pravidiel len rukami z miesta, kde lopta opustila hraciu plochu a podlieha limitu5 sekúnd. Hráč súperovho družstva musí byť v takej vzdialenosti (2m) od vhadzujúceho hráča, aby mu umožnil vhodiť loptu v zmysle pravidiel futbalu.
 15. Zahájenie hry brankárom: Vykonáva sa z vnútra pokutového územia brankárom LEN rukou. Brankár môže rukou prihrať loptu spoluhráčovi len tak, že lopta sa musí dotknúť ihriska alebo ktoréhokoľvek hráča na vlastnej polovici hracej plochy. Brankár musí zahájiť hru do 5 sekúnd. Pri nedodržaní limitu získava loptu súper, ktorý zahráva kop z rohu (z ktorejkoľvek strany).
 16. Kop z rohu: Kope sa vždy, keď lopta prejde celým objemom za bránkovú čiaru mimo priestoru bránky a naposledy hral s loptou hráč brániaceho družstva (vrátane brankára). Hráči brániaceho družstva musia byť pri zahrávaní rohového kopu vo vzdialenosti 5 metrov od lopty. Ak nie je rohový kop rozohraný v limite 5 sekúnd získava loptu súper a nasleduje kop od bránky.
 17. Hra brankára: Brankár môže chytať loptu do ruky iba vo vyznačenom pokutovom území. Brankár môže rukou prihrať loptu spoluhráčovi len tak, že lopta sa musí dotknúť ihriska alebo ktoréhokoľvek hráča na vlastnej polovici. Pri porušení tohto pravidla rozhodca nariadi nepriamy voľný kop z polovice ihriska (zo stredovej značky) pre súperovo družstvo. Brankár nesmie vykopávať na súperovu polovicu ihriska loptu z ruky, ani volejom po odraze od zeme. Brankár môže zahrať loptu na súperovu polovicu ihriska nohou, ak si ju položí na zem, v tom prípade je lopta v hre a môže byť atakovaný aj súperovým hráčom. Ak chytí brankár loptu do ruky v pokutovom území po úmyselnej prihrávke od spoluhráča, rozhodca nariadi nepriamy voľný kop z hranice pokutového územia najbližšie k miestu priestupku. Brankár nesmie opakovane chytiť loptu do rúk pokiaľ loptou nezahrá hráč súpera.

 

Disciplinárne konanie:

Družstvo, ktoré odmietne nastúpiť na plánované stretnutie podľa rozpisu, prehráva kontumačne 3:0. Ak sa prípad opakuje, družstvo je diskvalifikované a je vo výsledkovej listine uvedené mimo poradia. Jeho prípadné výsledky z predchádzajúcich zápasov sa do turnaja nezapočítavajú (anulujú sa).Pre potreby školských súťaží vo futbale spracoval a upravil: Oddelenie mládeže a koncepcie rozvoja futbalu SFZ (2021)